Opłaty za ścieki

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 24 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:


Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie


Cena w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy
Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5


1

 

OŚM

1. cena za odprowadzone ścieki 6,13 6,62 zł/m3
2. opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c

 

2

 

 

OŚB

1. cena za odprowadzone ścieki 6,13 6,62 zł/m3
2. opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c
3


OŚP

 

1. cena za odprowadzone ścieki 9,77 10,55 zł/m3
2. opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c
4

 

OŚS

 

1. cena za odprowadzone ścieki 8,12 8,76 zł/m3
2. opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka miary 
netto z VAT
0 1 2 3 4 5

 

1

 

OŚM

1. cena za odprowadzone ścieki  6,27 6,77   zł/m3
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78  zł/odb./m-c

 

2

 

 

 

OŚB

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,27 6,77  zł/m3 
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78  zł/odb./m-c 

 

3

  

  OŚP 1. cena za odprowadzone ścieki  9,86  10,64 zł/m3 
2. opłata abonamentowa  3,50  3,78  zł/odb./m-c

 

4

 

 OŚS 1. cena za odprowadzone ścieki  8,29 8,95  zł/m3 
2. opłata abonamentowa 3,50 3,78 zł/odb./m-c

 

Lp.  

Taryfowa

grupa

odbiorców

 
          Wyszczególnienie   Cena w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy  Jednostka miary
netto  z VAT 

1

 

OŚM

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,47 6,98  zł/m3
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78 zł/odb./m-c
 2 

 

 OŚB  

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,47 6,98  zł/m3
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78  zł/odb./m-c

 

OŚP

 

1. cena za odprowadzone ścieki  10,47 11,30  zł/m3
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78  zł/odb./m-c

 

OŚS

 

1. cena za odprowadzone ścieki  8,51 9,19  zł/m3
2. opłata abonamentowa  3,50 3,78  zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0 1 2

1.

Zaopatrzenie w wodę (ZW):

 

1.1

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usługi

ZWM

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia na cele socjalno-bytowe, na potrzeby produkcji i inne.
1.2

Instytucje użyteczności publicznej

ZWP

Odbiorcy wody pobranej do celów przeciwpożarowych oraz zraszania publicznych terenów zielonych.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o miesięczne tabelaryczne sprawozdania.

2. Odprowadzanie ścieków (OŚ):

2.1

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

OŚM

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

2.2.

Instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe i pozostali odbiorcy usługi nie wymienieni w pkt. 2.3. i 2.4.

OŚB

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

2.3.

 Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, zakłady przemysłowe, myjnie samochodowe

OŚP

Odbiorcy usług odprowadzający inne ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie zużytej ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierza głównego.

2.4.

Budynki letniskowe, budynki mieszkalne użytkowane sezonowo, ośrodki wczasowe, placówki usługowo-handlowe, gastronomiczne działające sezonowo.

OŚS

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne w okresie sezonu letniego.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności