https://www.high-endrolex.com/44

https://www.high-endrolex.com/44

Opłaty za ścieki

Opłaty za ścieki

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24b art.24j, w związku z art.27a ust. 3 pkt 2) i art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537 - dalej u.z.z.w.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2023r. poz. 775 ze zm. - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z/s we Włoszakowicach o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice, zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie z dnia 11 sierpnia 2021r., znak sprawy WR.RZT.70.288.2021 i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

 

Wysokość ceny i stawki opłaty za odprowadzanie ścieków w okresie od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2026r. obowiązywania nowej taryfy:

 

 


Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie


Cena w okresie od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2024r. obowiązywania taryfy
Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5


1

 1. cena za odprowadzone ścieki 7,85 8,48 zł/m3
2. opłata abonamentowa 4,07 4,40 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 14 listopada 2024r. do 13 listopada 2025r. obowiązywania taryfy

Jednostka miary 
netto z VAT
0 1 2 3 4 5

 

1

 1. cena za odprowadzone ścieki  8,31 8,97  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,07 4,40  zł/odb./m-c

 

Lp.  

Taryfowa

grupa

odbiorców

 
          Wyszczególnienie   Cena w okresie od 14 listopada 2025r. do 13 listopada 2026r. obowiązywania taryfy  Jednostka miary
netto  z VAT 

1

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki                   8,48                     9,16       zł/m3
2. opłata abonamentowa                   4,07                     4,40 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0 1 2
   1.

Odprowadzanie ścieków (OŚ):

 1.1

                 OŚ

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności

https://www.high-endrolex.com/44