https://www.high-endrolex.com/44

https://www.high-endrolex.com/44

Opłaty za wodę

Opłaty za wodę

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24b art.24j, w związku z art.27a ust. 3 pkt 2) i art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537 - dalej u.z.z.w.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2023r. poz. 775 ze zm. - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z/s we Włoszakowicach o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice, zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie z dnia 11 sierpnia 2021r., znak sprawy WR.RZT.70.288.2021 i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

 

Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2026r. obowiązywania nowej taryfy:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2024r.

Jednostka

miary

netto z VAT
1 2 3 4 5
ZWM

cena za dostarczoną wodę 4,42  4,77 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32   zł/odb./m-c

ZWS

 

cena za dostarczoną wodę  4,48  4,84  zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
ZWP cena za dostarczoną wodę 4,48 4,84 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 


Taryfowa

grupa

odbiorców


Wyszczególnienie


Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2024r. do 13 listopada 2025r.

Jednostka miary

netto z VAT
1 2 3 4 5

 

ZWM

cena za dostarczoną wodę 4,53 4,89 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
ZWS cena za dostarczoną wodę 4,60 4,97 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
ZWP cena za dostarczoną wodę 4,60 4,97 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

Taryfowa

grupa

odbiorcówWyszczególnienie


Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2025r. do 13 listopada 2026r.
Jednostka miary

netto z VAT
1 2 3 4 5

ZWM
cena za dostarczoną wodę 4,62 4,99 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

ZWS

 

cena za dostarczoną wodę 4,69 5,07 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
ZWP cena za dostarczoną wodę 4,69 5,07 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

    

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0 1   2
1. Zaopatrzenie w wodę (ZW)    
1.1

  ZWM

  Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym
1.2

 

  ZWS

 

Odbiorcy pobierający wodę do celów określonych w art. 22 u.z.w.o.ś (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o miesięczne tabelaryczne zprawozdania.

1.3

  ZWP

 

Pozostali odbiorcy nie wymienieni w taryfowej grupie odbiorców ZWM i ZWS. rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności

https://www.high-endrolex.com/44