Dofinansowanie na kolejne znaczące zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową

W dniu 3 marca 2020 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowił udzielić dofinansowania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach w formie częściowo umarzalnej pożyczki do kwoty 4 191 884,00 zł na przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkanców gminy Włoszakowice".

W ramach w/w przedsięwzięcia planuje się zrealizować na terenie naszej gminy następujący zakres robót budowlanych:

  1. Modernizację stacji uzdatniania wody w Ujazdowie,
  2. Budowę sieci wodociągowej Dominice - Włoszakowice wraz z montażem na stacji uzdatniania wody w Dominicach odrębnego zestawu pompowego do zasilania z ujęcia głębinowego w Dominicach również miejscowości Włoszakowice,
  3. Przebudowę i wymianę sieci wodociągowej Ujazdowo - Grotniki.

Cele niniejszego przedsięwzięcia dążą do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Włoszakowice przed skutkami braku wody, bądź zachwiania wydajności w ujęciach służących do wydobycia wody na cele socjalno – bytowe. Konieczność działań zabezpieczających przed niedoborem wody wynika przede wszystkim z postępującej zmiany klimatu, działalności wydobywczej wód z ujęć głębinowych na cele komercyjne, a także z niezadowalającego stanu technicznego i wydajności infrastruktury wodociągowej oraz niestabilnego stanu ujęcia wody pitnej we Włoszakowicach.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. jeszcze w miesiącu marcu zamierza ogłosić przetarg nieograniczonych na wykonanie przedmiotowego zadania, a termin jego zakończenia zaplanowano na dzień 30 listopada 2021 roku.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności